Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja / preklicna pravica

 

1. Ponudnik / obseg pogodbe

1.1. Prosimo, da skrbno preberete te splošne pogoje poslovanja, ker zavezujoče urejajo pogodbeno razmerje med vami (v nadaljevanju "stranka") in nami, barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Nemčija (v nadaljevanju "vintrica" ali "mi"). Odstopajoči, dopolnjujoči ali nasprotujoči splošni pogoji poslovanja stranke ne veljajo. Čeprav jim izrecno ne nasprotujemo, jih ne sprejemamo.

1.2. Stranka je potrošnik, če namena dobav in storitev v večji meri ni mogoče pripisati njeni poslovni ali podjetniški dejavnosti. Pri tem je podjetnik vsaka fizična ali pravna oseba oziroma pravno sposobna osebna družba, ki ob sklenitvi pogodbe ravna v skladu s svojo obrtno ali podjetniško dejavnostjo.

2. Predmet pogodbe

2.1. vintrica ponuja na spletnih mestih vintrica.com, hu-vignette.com, sk-vignette.com, cze-vignette.com, si-vignette.com, bg-vignette.com in ch-vignette.com spletno storitev, prek katere lahko stranka kupi dobave in storitve za uporabo cest, na katerih je obvezna vinjeta, zlasti digitalne vinjete za avtoceste (v nadaljevanju "e-vinjeta").

2.2. Obseg dobav in storitev, ki jih vintrica ponuja strankam, so odvisne od določil države, za katero želi stranka kupiti e-vinjeto.

2.3. Za e-vinjete za Madžarsko, Slovaško, Češko, Slovenijo in Bolgarijo velja:

Predmet pogodbe je prodaja e-vinjete v obliki PDF-ja, ki dokazuje, da je bila za določeno motorno vozilo plačana cestnina in iz tega izhajajoča pravica do uporabe cest in prometnih infrastruktur, za katere je obvezna vinjeta (npr. mostovi, predori) (= zemljiščna storitev). vintrica kupi to storitev v imenu in na račun podjetja vintrica pri pristojnih avtocestnih upravljalcih ali prodajnih organih (v nadaljevanju »pristojni organ") in jih strankam prodaja kot e-vinjete v obliki PDF-ja za dokaz nakupa.

2.4. Za Švico velja:

Predmet pogodbe je naročilo stranke na vintrica, ki kot tehnični ponudnik storitev v imenu in na račun stranke pri pristojnem organu registrira določeno vozilo za določeno obdobje veljavnosti v elektronski zbirki podatkov in s tem plača cestnino, ki daje pravico do uporabe cest, za katere je obvezna vinjeta. V tem primeru vintrica sama ne kupi storitve pri cestninskem upravljalcu, temveč je zgolj tehnični ponudnik storitev, ki v imenu in na račun stranke opravi registracijo v digitalnem cestninskem sistemu avtocestnega upravljalca. vintrica je dolžna za stranko izključno izvesti registracijo kot elektronsko storitev, ne pa tudi dobavo e-vinjete kot dejanski dokaz, da je bila za določeno motorno vozilo plačana cestnina. vintrica v tem primeru tudi sama ne prejme e-vinjete v obliki PDF-ja, ker pristojni organ po registraciji izda dokument za potrditev registracije vozila v cestninskem sistemu, ki ga vintrica v sklopu registracijske storitve posreduje stranki.

2.5. Za dobave in storitve po točki 2.3. se plačata cena za nakup digitalne e-vinjete in strošek storitve; za dobave in storitve po točki 2.4. se plačata strošek storitve in povračilo stroškov v višini cene vinjete.

2.6. vintrica ima pravico za stranko pri pristojnem organu opraviti registracijo in spremembe (npr. spremembe podatkov o vozilu ali stranki) in v sklopu tega opravljati pravne posle, če so ti v skladu z dejanskimi ali domnevnimi željami stranke.

2.7. Za Madžarsko velja še: Stranke s tem obveščamo, da storitev e-vinjet za Madžarsko temelji na centraliziranih mobilnih plačilih za storitve, ki jih prodaja NMFSZ (madžarska kratica za nacionalnega ponudnika mobilnega plačevanja):

Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Kapás utca 6-12, 1027 Budapest, Madžarska

Stranka lahko e-vinjete za Madžarsko kupi le za lastno uporabo. Stranka e-vinjet za Madžarsko ne sme preprodajati. vintrica lahko stranki takoj in brez opozorila onemogoči nakup e-vinjet, če stranka krši to pravilo.

2.8. Avtocestne vinjete izdajajo izključno pristojni organi posamezne države na osnovi nacionalnih predpisov, uredb in zakonov. Le pristojni organ lahko odloča o izdaji digitalne vinjete. vintrica nima vpliva na odločitev pristojnega organa o izdaji ali neizdaji e-vinjete. Glavni pogoj za izdajo digitalne avtocestne vinjete je registrska številka, ki jo stranka navede na spletnem mestu vintrica. Spremembe so mogoče le pri storitvi Flex (glejte točko 4).

3. Ponudba, sklenitev pogodbe

3.1. Predstavitev storitev in produktov na spletnem mestu vintrica ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč le možnost za naročilo.

3.2. S klikom gumba "Naročite s plačilom" stranka odda zavezujočo naročilo storitev in produktov, navedenih na strani za naročanje. vintrica stranko takoj obvesti o prejemu naročila. Ta potrditev prejema pa še ne pomeni, da je bila ponudba stranke za sklenitev pogodbe sprejeta.

3.3. Kdaj se sklene podoba s podjetjem vintrica, je odvisno od načina plačila, ki ga izbere stranka. Glede na izbrani način plačila vintrica po oddaji naročila prične postopek plačila in po potrebi preusmeri stranko na ponudnika načina plačila, ki ga je izbrala, kjer lahko po vnosu svojih plačilnih podatkov opravi nakazilo plačila. Preusmeritev s spletnega mesta vintrica na odobren način takojšnjega plačila in nato strankino plačilo kupnine ali cene še ne pomeni, da je vintrica sprejela pogodbeno ponudbo, in zato še ne predstavlja sklenitve pogodbe.

3.4. vintrica potrdi sprejem pogodbe z jasnim pisnim potrdilom, npr. e-poštnim sporočilom. vintrica lahko stranki pošlje vsa potrdila elektronsko, to pomeni prek e-pošte.

4. Dodatna storitev Flex

4.1. Stranka lahko dodatno storitev Flex naroči brezplačno. Ta možnost je na voljo med postopkom naročanja e-vinjete. E-vinjeto z aktivno storitvijo Flex je pod naslednjimi pogoji mogoče spremeniti ali preklicati pred prvim dnem veljavnosti.

4.2. Storitev Flex je mogoče naročiti le med postopkom naročanja e-vinjete. Storitve Flex ni mogoče naročiti naknadno.

4.3. E-vinjeto z aktivno storitvijo Flex je od prvega dne veljavnosti mogoče spremeniti na naslednji način.

      - Za e-vinjeto je mogoče spremeniti dodeljeno registrsko številko ali registrsko občino.

      - Obdobje veljavnosti je mogoče zamakniti za 2 meseca v prihodnost.

4.4. Mogoče so le spremembe prek spleta, ki jih lahko opravi izključno stranka s pomočjo funkcije za spreminjanje naročila. Pisna ali telefonska vprašanja glede sprememb, ki so namenjena službi za pomoč strankam, ne spadajo v obseg storitve Flex.

4.5. E-vinjeto z aktivno storitvijo Flex je mogoče preklicati pred prvim dnem veljavnosti. V primeru preklica naročena e-vinjeta ne bo registrirana oziroma bo izbrisana. vintrica stranki v roku 14 dni po preklicu povrne celotno kupnino z izjemo stroškov za storitev Flex na način, na katerega je bilo plačilo izvedeno. Mogoči so le preklici prek spleta, ki jih lahko opravi izključno stranka s pomočjo funkcije za spreminjanje naročila. Pisna ali telefonska vprašanja glede preklica, ki so namenjena službi za pomoč strankam, ne spadajo v obseg storitve Flex.

5. Dodatne storitve za zavarovalniško posredovanje

5.1. Stranka ima možnost ob nakupu e-vinjete skleniti še potovalno zavarovanje. Ta možnost je na voljo med postopkom naročanja e-vinjete. vintrica posreduje ponujena potovalna zavarovanja kot zavezani zavarovalniški zastopnik v skladu s členom 34d, odstavkom 7 obrtnega zakona (Gewerbeordnung).

5.2. Pri ponujenih zavarovanjih gre za produkte zavarovalnice HanseMerkur Reiseversicherung AG. Zavarovalniška pogodba se sklene med stranko in zavarovalnico HanseMerkur Reiseversicherung AG in veljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice, s katerimi se stranko seznani med postopkom oddaje naročila.

6. Cene in plačilo

6.1. Cene, navedena na tem spretnem mestu, vključujejo zakonsko predpisani DDV. Cene so določene.

6.2. Za vinjete za Bolgarijo bo cena v bolgarskih levih. Če stranka med postopkom naročanja ni izbrala bolgarskega leva, bo na računu pretvorba iz izbrane valute v bolgarske leve po menjalnem tečaju bolgarske nacionalne banke, ki je veljal v času naročila.

6.3. Za vinjete za Češko bo cena v čeških kronah. Če stranka med postopkom naročanja ni izbrala češke krone, bo na računu pretvorba iz izbrane valute v češke krone po menjalnem tečaju Evropske centralne banke (ECB), ki je veljal v času naročila.

6.4. Za vinjete za Madžarsko bo cena v valuti, ki jo je stranka izbrala med postopkom naročanja. Prikaz morebitnega DDV bo poleg izbrane valute v madžarskih forintih. Če stranka med postopkom naročanja ni izbrala madžarskega forinta, bo na računu pretvorba DDV-ja iz izbrane valute v madžarske forinte po menjalnem tečaju madžarske nacionalne banke, ki je veljal v času naročila.

6.5. Za vinjete za Švico bo cena v valuti, ki jo je stranka izbrala med postopkom naročanja. Povračilo stroškov stranki na spletnem mestu vintrica bo na računu obračunano v valuti, ki jo je stranka izbrala med postopkom naročanja. Če vintrica vrača stroške stranki v valuti, ki je stranka ni izbrala med postopkom naročanja, bo pretvorba za vračilo v tuji valuti preračunana v izbrano valuto po menjalnem tečaju Evropske centralne banke (ECB), ki bo veljal v času vračila.

6.6. Za vinjete za Slovaško in Slovenijo bo cena v evrih. Če stranka med postopkom naročanja ni izbrala evra, bo na računu pretvorba iz izbrane valute v evre po menjalnem tečaju Evropske centralne banke (ECB), ki je veljal v času naročila.

6.7. Stranka ima pridržno pravico le zaradi nasprotnih zahtevkov iz te pogodbe. Stranka lahko poračuna le s pravnomočno ugotovljenimi ali neizpodbijanimi zahtevami.

6.8. vintrica bo račune v sklopu pogodbenega razmerja stranki poslala elektronsko, to pomeni prek e-pošte. Stranka sprejema nadomestitev računov v papirnati obliki z elektronskimi in priznava, da so pravno obvezujoči.

7. Letna naročnina na vinjeto / samodejno podaljševanje

7.1. Če stranka pri podjetju vintrica naroči dobavo in storitev letne vinjete od pristojnega organa, vintrica ponuja dodatno možnost sklenitve naročniške pogodbe ("samodejno podaljšanje"). Če se stranka odloči aktivirati samodejno podaljšanje letne vinjete, s tem ko označi ustrezno polje med postopkom naročanja na spletnem mestu, bo vintrica samodejno izvedla dobavo in storitve za naslednje leto v sklopu nove letne vinjete. vintrica bo ceno za vinjeto in stroške storitve za podaljšanje odvedla prek načina plačila, ki ga je stranka izbrala ob prvem naročilu. V ta namen stranka dovoljuje, da jo vintrica ustrezno bremeni za plačilo.

7.2. Naročniška pogodba s podjetjem vintrica je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče kadar koli prekiniti brez navedbe razlogov. Rok za prekinitev je en mesec pred potekom veljavnosti letne vinjete.

7.3. Pravica do izredne odpovedi zaradi pomembnega razloga še naprej obstaja.

7.4. Vsako prekinitev je treba opraviti v pisni obliki ali elektronsko (e-poštno sporočilo ali potrditev polja za potrditev prekinitve "Prekini zdaj").

8. Dolžnosti stranke

8.1. Stranka se zavezuje, da bo sodelovala pri izvajanju pogodbe s strani podjetja vintrica. Še zlasti je stranka dolžna podjetju vintrica sporočati svoje pravilne osebne podatke, podatke za stik in pravna razmerja ter vozilo za registracijo.

8.2. Stranka zagotavlja, da je voznik ali registrirani lastnih vozila ali ga je registrirani lastnik vozila neomejeno pooblastil, da za registrsko številko vozila pri vintrica naroči nakup avtocestne vinjete od pristojnega organa.

9. Jamstvo

vintrica jamči odškodnino le, če vintrica ali eden od njenih storitvenih partnerjev krši bistveno pogodbeno obveznost (glavno obveznost), ki ogroža namen pogodbe, oziroma škoda izhaja iz hude malomarnosti ali namernosti podjetja vintrica ali njenih storitvenih partnerjev. Če krivdna kršitev bistvene pogodbene obveznosti (glavne obveznosti) ne izhaja iz hude malomarnosti ali namernosti, je jamstvo podjetja vintrica omejeno na škodo, ki je bila razumno predvidljiva ob sklenitvi pogodbe. Jamstvo za zagotovljene lastnosti ter za življenjske, telesne in zdravstvene poškodbe kot tudi za obvezne zakonske predpise je ohranjeno.

10. Preklicna pravica

10.1 Potrošniki imajo pri sklenitvi posla na daljavo zakonsko pravico do preklica, ki jo vintrica v nadaljevanju pojasnjuje v skladu z zakonskimi načeli. Pod točko 10.2 je na voljo vzorčen obrazec za preklic.

 

Preklicna pravica

Preklicna pravica za potrošnike

Pravico imate, da v roku štirinajstih dni prekličete to pogodbo, ne da bi morali za to navesti razlog.

Rok za preklic je štirinajstih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljavljati svojo preklicno pravico, nam (barely digital GmbH & Co. KG, Konrad-Adenauer-Str. 8, 86836 Klosterlechfeld, Nemčija, e-poštna: service@vintrica.com, tel.: +49 8232 / 76 899 76 – 40, faks: +49 8232 / 76 899 76 - 99) morate preklic pogodbe sporočiti z jasno izjavo (npr. pismo poslano po pošti, faks ali e-poštno sporočilo). Za to lahko uporabite priložen vzorčni obrazec za preklic, ni pa obvezen.

Za uveljavitev preklicne pravice je dovolj, da sporočilo pošljete pred iztekom preklicnega roka.

 

Posledice preklica

Če to pogodbo prekličete, vam moramo povrniti vsa plačila, ki smo jih od vas prejeli, vključno s stroški dobave (z izjemo dodatnih stroškov, ki iz tega izhajajo, če niste izbrali naše ugodne standardne dobave), takoj oziroma najpozneje v roku štirinajstih dni od prejema vašega sporočila. Plačilo vam bomo povrnili na način, ki ste ga izbrali za prvotno transakcijo, razen če smo se izrecno dogovorili drugače. V nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali

Če ste zahtevali, da se storitve začnejo pred preklicnim rokom, nam morate za že izpolnjene storitve do trenutka, ko ste nam sporočili, da boste za to pogodbo uveljavljali preklicno pravico, plačati primeren znesek glede na delež celotnega obsega storitev iz te pogodbe.

 

10.2. Vzorčni obrazec za preklic:

(Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite).

Za: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld, Nemčija, e-pošta: service@vintrica.com, tel.: +49 8232 7689976-40

S tem preklicujem/preklicujemo (*) pogodbo, ki sem/smo (*) jo sklenili za zakup naslednjega blaga (*) / storitev

blago (*) / storitve (*)

Naročeno dne (*) / prejeto dne (*)

Ime potrošnika / imena potrošnikov

Naslov potrošnika / naslovi potrošnikov

Podpis potrošnika / podpisi potrošnikov (le v primeru papirnate različice)

Datum

(*) Prečrtajte, kar ne velja.

 

10.3. Predčasno prenehanje preklicne pravice:

Pri pogodbi za zagotavljanje storitev preklicna pravica preneha tudi takrat, če storitev v celoti opravimo in jo začnemo opravljati šele, ko nam pred pretekom preklicnega roka podate svoje izrecno strinjanje za izvedbo storitve ter potrdite, da se strinjate z izgubo svoje preklicne pravice, ko je pogodba v celoti izpolnjena.

11. Sodna pristojnost / veljavna zakonodaja

11.1. Izključna sodna pristojnost za vse pravne spore iz poslovnih odnosov s poslovnimi osebami, pravnimi osebami javnega prava ali posebnimi premoženji javnega prava je sedež podjetja vintrica. vintrica ima pravico svoje zahteve uveljavljati tudi pred sodišči s splošno sodno pristojnostjo strank. Za potrošnike veljajo zakonske ureditve glede pristojnosti. Kraj izpolnitve je Klosterlechfeld, Nemčija.

11.2. Sodna pristojnost pod točko 11.1. velja tudi, če stranka nima splošne sodne pristojnosti v Nemčiji, njeno stalno ali začasno prebivališče po sklenitvi pogodbe ni več v Nemčiji oziroma njeno stalno ali začasno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano.

11.3. Za pogodbeno razmerje med pogodbenima strankama se uporablja izključno nemško pravo ob izključitvi Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

12. Končna določila

12.1. Dopolnitve in spremembe pogodbe med stranko in podjetjem vintrica morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori ne veljajo.

12.2. Če eno ali več določil teh pogojev poslovanja ni veljavno ali preneha delno ali v celoti veljati, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

13. Zunajsodno reševanje sporov

Informacije o reševanju sporov v skladu s členom 14, odstavkom 1 Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov:

Evropska komisija daje na voljo spletno platformo za zunajsodno reševanje potrošniških sporov prek spleta, ki jo najdete na naslovu www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.   E-poštni naslov podjetja vintrica najdete v kolofonu. vintrica ni dolžna niti pripravljana sodelovati pri postopku reševanja sporov v sklopu Urada za varstvo potrošnikov.